ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ)

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ (€)

3. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (€)

3α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

4. ΑΛΛΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Παρακαλούμε ελέγξτε όλα τα στοιχεία για την εγκυρότητα, και πατήστε Αποστόλη!