ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου είναι:

1. η απάντηση σε όλες τις ερωτήσεις

2. η προσκόμιση της άδειας σκάφους

3. η προσκόμιση της άδειας χειριστή

Στοιχεία Λήπτη της ασφάλισης (συμβαλλομένου)

Γενικές Πληροφορίες

Ασφαλιζόμενη Αξία

Τεχνικές Πληροφορίες

Ι. ΣΚΑΦΟΥΣ

Σημ. : Εάν το σκάφος είναι ηλικίας άνω των δέκα (10) ετών, ερασιτεχνικής κατασκευής ή από μετατροπή,
η πρόταση ασφάλισης πρέπει να συνοδεύεται από μία πρόσφατη έκθεση και αξιολόγηση του σκάφους κατόπιν επιθεώρησης αυτού εκτός ύδατος.

II. ΜΗΧΑΝΩΝ

III. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Παρακαλούμε ελέγξτε όλα τα στοιχεία για την εγκυρότητα, και πατήστε Αποστόλη!